Projekt

För personer med intellektuella funktionsvariationer är det inte självklart att ha ett riktigt jobb. Praktiken som erbjuds på de flesta särskolegymnasier är på dagliga verksamheter med olika inriktningar och efter gymnasiet börjar de flesta på daglig verksamhet.

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2019) är det mycket få personer som går vidare från daglig verksamhet till arbete eller studier trots att det borde vara målet med verksamheten.

Daglig verksamhet är den vanligaste LSS-insatsen och enligt Socialstyrelsens rapport gick endast 0,2 procent av de 33 800 som hade daglig verksamhet över till ett lönearbete som varade minst två år. Personer med intellektuella funktionsvariationer har alltså mycket svårt att få jobb i vårt land.

Även om man skulle vilja anställa en person med funktionsvariation är okunskapen stor och man vet inte hur man ska gå till väga i kontakten med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och den dagliga verksamheten.

Med hjälp av ett projektstöd från Allmänna arvsfonden vill vi möjliggöra för personer med Downs syndrom och andra intellektuella funktionsvariationer att få jobb. Vissa personer kanske skulle behöva kombinera daglig verksamhet med ett riktigt jobb  och för det behövs samverkan mellan LSS-verksamheter och Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen.

Målet är att personer med intellektuella funktionsvariationer kommer in på den öppna arbetsmarknaden och att gymnasieelever får göra praktik i arbetslivet.

Med denna hemsida vill vi skapa en digital mötesplats där målgruppen som vi kallar arbetskamrater och arbetsgivare möts. Deltagarna matchas ihop med en arbetsplats för praktik eller anställning med relevant stöd. En grupp på 10 deltagare kommer vara aktiva och följas genom hela projektet. Genom dem kommer konkreta exempel spridas som visar hur det kan fungera för olika individer och arbetsgivare. Efter projektet ska mötesplatsen drivas vidare inom föreningen. Där ska målgruppen och arbetsgivare över hela landet mötas för att skapa praktik och arbetstillfällen. Delar av verksamheten ska drivas ideellt och delar ska finansieras genom avgifter, sponsorer och annonsörer.